Privacybeleid

Definities

Datum van inwerkingtreding: March 11, 2019

VISYT Digital ("wij", "ons", "onze", enz.) exploiteert de mobiele app VISYT (hierna te noemen de "dienst").

Deze pagina bevat informatie over de manieren waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u gebruik maakt van onze Dienst en de opties die u ter beschikking staan met betrekking tot die gegevens.

Wij gebruiken uw informatie om onze dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst, stemt u in met het verzamelen en gebruik van informatie door ons in overeenstemming met dit Beleid. Tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, de betekenis die eraan wordt gegeven in onze Algemene Voorwaarden.

 • Dienst

  De dienst is de door VISYT Digital beheerde mobiele app VISYT

 • Persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd (of aan de hand van die gegevens in combinatie met andere informatie waarover wij reeds beschikken of kunnen beschikken).

 • Gebruiksgegevens

  Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van de dienst of binnen de dienstinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld voor de duur van een paginabezoek).

 • Cookies

  Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

 • Gegevensbeheerder

  De voor de verwerking verantwoordelijke is een natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of tezamen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt of zullen worden verwerkt.

  Voor de toepassing van dit Privacybeleid zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Gegevensverwerker (of dienstverlener)

  Een gegevensverwerker (of dienstverlener) is een natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke gegevens verwerkt.

  Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens op een efficiëntere manier te verwerken.

 • Betrokkene (of gebruiker)

  Een betrokkene is een levende persoon die gebruik maakt van onze dienst en die het voorwerp is van persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van gegevens

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor een aantal doeleinden om de dienst die wij u verlenen te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens
Persoonlijke gegevens

Als onderdeel van uw gebruik van onze Service, kunnen wij u vragen bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die wij gebruiken om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonlijk Identificeerbare Informatie"). Persoonlijk identificeerbare informatie omvat (maar is niet beperkt tot) het volgende:

 • E-mail adres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoon
 • Adres, staat, provincie, postcode, stad
 • Cookies en gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Wanneer u onze Dienst bezoekt met een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde gegevens verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, uw unieke apparaatidentificatie, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens ("Gebruiksgegevens").

Traceren & Cookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit binnen onze dienst te controleren en in dit kader bepaalde gegevens op te slaan.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, zoals anonieme unieke identificatoren. Cookies worden van een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. De andere trackingtechnologieën die wij gebruiken zijn zogenaamde beacons, tags en scripts en worden gebruikt om gegevens te verzamelen en te traceren en om onze dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt in de instellingen van uw browser bepalen of u alle cookies wilt weigeren of alleen bepaalde cookies wilt accepteren. Als u echter cookies weigert te aanvaarden, kan het zijn dat u delen van onze dienst niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken sessiecookies om onze dienst te laten werken.
 • Voorkeur cookies. Wij gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen op te slaan.
 • Veiligheidskoekjes. Wij gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.
 • Reclamecookies. Advertentiecookies worden gebruikt om u advertenties te tonen die relevant kunnen zijn voor u of uw interesses.

Gebruik van gegevens

Bij VISYT Digital gebruiken we de informatie die we verzamelen voor verschillende doeleinden, zoals:

 • onze service aan u te verlenen en te onderhouden;
 • U op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze dienst;
 • u in staat te stellen deel te nemen aan de interactieve onderdelen van onze dienst, indien u dat wenst
 • klantenservice te verlenen;
 • analysen en andere waardevolle gegevens te verzamelen om ons te helpen onze Dienst te verbeteren; en
 • het gebruik van onze dienst te monitoren
 • technische problemen op te sporen, te voorkomen en te corrigeren;

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u zich binnen de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, is de rechtsgrondslag van VISYT Digital voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens die in dit privacybeleid worden beschreven, afhankelijk van de persoonsgegevens die we verzamelen en de context waarin we deze verzamelen.

Wij van VISYT Digital kunnen uw persoonsgegevens om de volgende redenen verwerken:

 • Wij moeten een contract nakomen dat wij met u hebben gesloten.
 • U hebt ons uw toestemming gegeven om dit te doen.
 • De verwerking gebeurt voor onze rechtmatige belangen en deze zijn niet ondergeschikt aan uw rechten.
 • De verwerking gebeurt met het oog op de naleving van de wet.

Bewaring van gegevens

VISYT Digital bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden van dit privacybeleid. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

VISYT Digital zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans voor kortere perioden bewaard, tenzij ze worden gebruikt om onze veiligheidsmaatregelen te versterken of de functionaliteit van onze dienst te verbeteren, of wij wettelijk verplicht zijn ze voor langere perioden te bewaren.

Gegevensoverdracht

Uw gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, kunnen worden overgebracht naar - en opgeslagen op - computers die zich buiten uw thuisstaat, thuisprovincie, thuisland of ander rechtsgebied bevinden en derhalve onderworpen zijn aan gegevensbeschermingswetten die verschillen van de gegevensbeschermingswetten in uw rechtsgebied.

Indien u zich buiten Zwitserland bevindt en ervoor kiest gegevens aan ons te verstrekken, moet u begrijpen dat wij uw gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, naar Zwitserland zullen overbrengen en daar zullen verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid en elke daaropvolgende overdracht van gegevens door u, houdt in dat u instemt met de genoemde overdracht.

VISYT Digital zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens op een veilige manier en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan organisaties of landen waar onvoldoende controle is op de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Indien VISYT Digital betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kan dit leiden tot een overdracht van uw persoonsgegevens. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen vóór een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens, die dan onderworpen zullen zijn aan een ander privacybeleid.

Openbaarmaking voor correctionele doeleinden

In bepaalde omstandigheden kan VISYT Digital verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken als onderdeel van een wettelijke verplichting of naar aanleiding van een verzoek van een rechter of toezichthouder.

Wettelijke vereisten

VISYT Digital mag uw persoonsgegevens bekendmaken in omstandigheden waarin het, rekening houdend met de beginselen van goede trouw, van mening is dat dit noodzakelijk is om de volgende doelstellingen te verwezenlijken:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • om de rechten of het eigendom van VISYT Digital te beschermen en te verdedigen
 • om mogelijk wangedrag in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Om aansprakelijkheidsclaims te voorkomen

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Vergeet echter niet dat er geen transmissiemethodes over het Internet bestaan en geen elektronische opslagmedia die 100% veilig zijn. Hoewel wij er altijd naar streven commercieel aanvaardbare maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen.

"Do Not Track" Signals

"Do Not Track" ("DNT") wordt door ons niet ondersteund. DNT is een instelling die u in uw browser kunt maken om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt de DNT-functie in- of uitschakelen via de pagina "Voorkeuren" of "Instellingen" van uw browser.

Uw rechten inzake gegevensbescherming volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Voor zover u binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verblijft, hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming. VISYT Digital zal zich inspannen om redelijke maatregelen ten uitvoer te leggen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u bewaren, en als u uw gegevens uit ons systeem wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Het recht op toegang tot en bijwerking of verwijdering van de gegevens die wij over u bewaren. Waar mogelijk kunt u uw persoonsgegevens rechtstreeks via uw accountinstellingen inzien, bijwerken of vragen om verwijdering ervan. Indien u niet in staat bent deze acties zelf te ondernemen, neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen bijstaan.

 • Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw gegevens te corrigeren indien ze onnauwkeurig of onvolledig zijn.

 • Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

  Het recht op beperking. U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te beperken.

  Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht ons te verzoeken u een kopie te bezorgen van de gegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat.

  Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken in gevallen waarin VISYT Digital zich op uw toestemming heeft gebaseerd om uw persoonsgegevens te verwerken.

Gelieve er nota van te nemen dat wij uw identiteit kunnen verifiëren alvorens dergelijke verzoeken te verwerken.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen bedrijven en personen van derden ("Dienstverleners") inschakelen om ondersteunende diensten te verlenen om de verlening van onze Dienst te vergemakkelijken, om namens ons diensten te verlenen, om diensten te verlenen die verband houden met onze Dienst of om ondersteunende diensten te verlenen om de manier waarop onze Dienst wordt gebruikt te analyseren.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om de bovengenoemde taken namens ons uit te voeren en mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden openbaar maken of gebruiken.

Reclame

Wij kunnen externe dienstverleners inschakelen om advertenties weer te geven. Dit helpt ons om onze dienstverlening te ondersteunen en voort te zetten.

Gedrags remarketing

VISYT Digital gebruikt remarketingdiensten om u advertenties te tonen op websites van derden nadat u onze dienst hebt bezocht. Wij en onze externe dienstverleners gebruiken cookies om advertenties te maken, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Dienst.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Wanneer u op een link van een derde partij klikt, wordt u rechtstreeks naar de website van die derde partij geleid. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over de inhoud, het privacybeleid en de praktijken van websites of diensten van derden en aanvaarden in dit verband geen aansprakelijkheid.

Privacy van minderjarigen

Onze dienst is niet bestemd voor personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt ("minderjarigen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie over minderjarigen. Als u een ouder of voogd bent en verneemt dat een minderjarige onder uw toezicht ons persoonlijk identificeerbare informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Indien wij vernemen dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, zullen wij maatregelen treffen om die gegevens van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen door de bijgewerkte versie op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u per e-mail en/of een andere zichtbare kennisgeving binnen onze Dienst voorafgaand aan de ingangsdatum van de betreffende wijziging op de hoogte stellen en de "Ingangsdatum" aan het begin van dit Privacybeleid bijwerken.

Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht op het moment dat ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact op met

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Per e-mail: mail@visyt.app 
Door naar de volgende pagina van onze website te gaan: www.visyt.app